"Nếu tôi mất đi tất cả, tôi vẫn còn Changmin bên cạnh mình." – Yunho

1 – Vị trí mới

Bảo vệ: [Chunho] Vị trí mới chập 26-end

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:


Bảo vệ: [Chunho] Vị trí mới chập 25

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:


Bảo vệ: [Chunho] Vị trí mới chập 24

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:


Bảo vệ: [Chunho] Vị trí mới chập 23

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:


Bảo vệ: [Chunho] Vị trí mới chập 22

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:


Bảo vệ: [ Chunho] Vị trí mới chập 21

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:


Bảo vệ: [ Chunho] Vị trí mới chập 20

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp: